Algemene bepalingen 2024:

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden hierna te noemen uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en ruys-stukadoors.nl (hierna te noemen; ruys-stukadoors.nl) gevestigd en kantoorhoudende te Zeewolde aan de Oogstweg 29- 7

Artikel 2 Definities

In deze uitvoeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever natuurlijk persoon of rechtspersoon, die opdracht kan verlenen tot het verrichten van stukadoors werkzaamheden;

Consument opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Stukadoor opdrachtnemer, ruys-stukadoors.nl, die bedrijfsmatig stukadoors werkzaamheden verricht;

Het werk het totaal van de tussen de opdrachtgever en ruys-stukadoors.nl, overeengekomen werkzaamheden en de daarbij geleverde materialen;

Meer- en minderwerk door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of
verlaging van de overeengekomen prijs; Voor evt meerwerk wordt altijd eerst een offerte gemaakt en na ondertekening pas uitgevoerd. Dit omdat de extra kosten dan zijn onderbouwd.

Artikel 3

3.1 ruys-stukadoors.nl draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging/Offerte tenzij spoedeisende omstandigheden dit redelijkerwijs onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van de dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na ontvangst.

3.2 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:
– een vermelding van datum en tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk indien bekend;
– de prijs van het werk of het uurloon;
 – de betalingswijze.

– Kosten voor het afvoeren afval 75 euro indien van toepassing. Deze wordt standaard vermeld op de offerte. 

3.3 De opdrachtgever en ruys-stukadoors.nl kunnen afspraken maken op basis van vier prijs vorming methoden:
· Vaste prijs van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze uitvoeringsvoorwaarden regie opdrachtgever en ruys-stukadoors komen overeen dat de gemaakte kosten van ruys-stukadoors.nl worden vergoed;
· tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening maakt een op ruys-stukadoors.nl stelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben richtprijs een richtprijs kan alleen worden afgegeven in combinatie met een uur prijs (regie);
· deze richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs;
· deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten combinatie van bovenstaande methoden (bijv. deels vaste prijs, deels regie).

3.4 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

“Wij zijn gerechtigd tot het dienovereenkomstig doorberekenen van prijsstijgingen van materialen, energie en/of arbeid als deze kosten 2,5% of meer stijgen na de offertedatum. Dit geldt ook als prijsstijgingen voortkomen uit bekende of voorzienbare omstandigheden.”

Artikel 4 Verplichtingen van ruys-stukadoors.nl

4.1 ruys-stukadoors.nl zal het werk goed, deugdelijk en volgens de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden zullen worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal ruys-stukadoors.nl, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

4.3 ruys-stukadoors.nl neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

4.4 ruys-stukadoors.nl zal naar beste weten de opdrachtgever wijzen op:
· Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
· Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
· Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
· Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
· Een en ander voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan ruys-stukadoors.nl openbaren en ruys-stukadoors.nl ter zake deskundig moet worden geacht. Ruys-stukadoors kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor constructie fouten die met het blote oog niet te zien zijn. Denk hierbij aan montage plafond platen en wandplaten karton. Deze moeten haaks op het regelwerk worden gemonteerd. Ook mogen de schroeven niet door het gipskarton worden geschroefd. Meer info is te vinden op https://docplayer.nl/110867294-Tba-richtlijn-plafond-en-wand-3-3-verwerkingsvoorschrift-voor-het-monteren-van-wanden-en-plafonds-met-gipskartonplaten-en-gipsvezelplaten.html 

4.5 Beoordelingsmethoden oppervlakken

De richtlijn is bedoeld voor het stukadoorswerk, waaronder wordt verstaan afgewerkte gipskarton- en gipsvezelplatenwanden en -plafonds, naadloze akoestische plafonds en gipsblokken- en cellenbetonwanden in een binnen situatie. ruys-stukadoors werkt volgens deze richtlijnen. Bij de beoordeling van het werk worden de kwaliteitseisen gehanteerd zoals die in Nederland en Europa zijn afgesproken. Verder wijst TBA er op dat de criteria zoals die zijn vastgelegd in de STABU Standaard hoofdstuk 40, Europese Norm stukadoorswerk binnen (NEN 13914-2), de STABU Standaard hoofdstuk 44, de oppervlakte beoordelingscriteria voor wanden opgebouwd uit cellenbeton of gipsblokken, de oppervlaktebeoordeling voor metselwerk en kalkzandsteen blokken en de oppervlakte beoordelingscriteria naadloze akoestische plafonds uit TBA-Richtlijn 3.7 leidend zijn en blijven. 

Handwerk

Voorafgaand aan een beoordeling moeten partijen ervan doordrongen zijn dat het altijd om handwerk gaat. En dat betekent dus dat onregelmatigheden in oppervlakken altijd zullen blijven voorkomen. Alle opgemerkte onvlakheden zullen daarom getoetst moeten worden aan de criteria zoals TBA die ook al heeft vastgelegd in de TBA-Tabelkaart 2: ‘Oppervlakte beoordelingscriteria stukadoorswerk binnen’. Bij de beoordeling is het niet toegestaan om te gaan zoeken naar onregelmatigheden of onvlakheden, want dan vind je immers altijd wel iets. TBA wijst er in de richtlijn op dat in de basis geldt dat op een project een proefvlak is gemaakt en/of is overeengekomen, dan wel dat er een monster aanwezig is dat gebruikt kan worden als uitgangspunt bij de beoordeling van de kwaliteit van het geleverde werk. Indien er geen proefvlak is gemaakt dan is het uitgangspunt bij een beoordeling dat uitsluitend die oppervlakken worden geïnspecteerd waar de opdrachtgever specifiek bezwaar tegen maakt. De afstand tot het oppervlak dat wordt beoordeeld moet altijd minstens een meter zijn.

Schilderklaar wanden en plafonds

Ruys-stukadoors maakt de wand of plafond zo glad mogelijk afhankelijk van de ondergrond. Voordat de schilder aan de slag kan moet deze nog wel oneffenheden wegschuren, gaatjes plamuren en het geheel primeren voordat de muur ‘gesaust’, geschilderd, moet worden. ‘Niet om de nalatigheden van ruys-stukadoors te corrigeren, maar omdat het nu eenmaal bij de basiswerkzaamheden hoort die een schilder uitvoert om een oppervlak gereed te maken voor het aanbrengen van een afwerksysteem. Doet de klant zelf de muren of plafons schilderen dienen deze zich ook aan deze werkwijze te houden. Ontstaat er later een discussie over de ondergrond van de stukadoor terwijl de wand wel is geschilderd/gesaust is dan is dit de verantwoordelijkheid van de schilder/klant deze heeft inmiddels de ondergrond geaccepteerd. Evt. beschadigingen die zijn ontstaan door eigenaar worden als meerwerk gerepareerd.

Strijklicht

Strijklicht is licht dat bijna evenwijdig aan het oppervlak schijnt. Dat kan zonlicht zijn, vaak in de ochtend of namiddag als de zon laag aan de hemel schijnt, maar ook kunstlicht in de vorm van een zak- of bouwlamp die evenwijdig over het oppervlak wordt geschenen. In strijklicht valt iedere oneffenheid, hoe klein ook, op. Onvlakheden die zichtbaar zijn onder welke vorm van strijklicht dan ook kunnen daarom nooit worden afgekeurd. TBA richtlijn 3.8 schrijft voor dat “de visuele beoordeling van een oppervlak altijd plaats vindt bij gewoon daglicht of kunstlicht dat onder een hoek tussen de 60 en 90 graden op het oppervlak wordt gericht.

Hellende vlakken

Afhankelijk van de laatste trends en modes gebeurt het regelmatig dat voor- of achterover hellende oppervlakken gestuct worden. Daarvoor gelden geen aparte eisen. Wel wordt van een stukadoor verwacht dat deze hellende vlakken zo vlak mogelijk worden opgeleverd. Het is zaak om daarbij goed op de ondergrond te letten: als die niet vlak is opgeleverd is het voor een stukadoor ondoenlijk om met een gelijkmatig aangebrachte stuclaag het oppervlak alsnog vlak te krijgen. Een onregelmatige ondergrond kan een stukadoor niet worden aangerekend en is ook geen reden om het stucwerk af te keuren.

Te lood

Voor stucwerk dat waterpas of te lood moet worden opgeleverd, heeft TBA geen eisen of criteria vastgelegd. Als een opdrachtgever wil dat oppervlakken echt waterpas of loodrecht moeten worden gestuct dan zal dit voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden overeengekomen moeten zijn en bovendien schriftelijk vastgelegd.

Alleen wanden van gipsplaten, gipsblokken of cellenbeton mogen op loodrechtheid worden beoordeeld. En daarbij is een afwijking van 2 millimeter per meter toegestaan. Ook de hoeknauwkeurigheid bij zowel stukadoren en wanden van gipsblokken en cellenbeton mag worden beoordeeld volgens de tabellen in tabelkaart 2. Metingen moeten altijd met een zuivere schrijfhaak of met een winkelhaak worden gedaan. Bij gipsplatenwanden wordt de hoeknauwkeurigheid niet beoordeeld. Alleen de vlakheid gemeten vanaf de hoek, horizontaal richting het midden van het oppervlak, met een rei van 400 millimeter mag worden beoordeeld.

Met de nieuwe richtlijn hoopt TBA dat discussies over opgeleverd werk aan plafonds en wanden minder vaak voorkomen. Het advies is om van tevoren duidelijke afspraken te maken over de kwaliteit van het werk en daarbij de groepen zoals die vermeld staan in tabelkaart 2 te specificeren. Het maakt immers nogal uit of de afwerking zoals die van afbouwers wordt gevraagd de eindafwerking is, of dat er bijvoorbeeld nog een behang over wordt aangebracht.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

5.2 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.

5.3 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat ruys-stukadoors.nl zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Alvorens wij starten moet de ruimte volledig leeg zijn. Staat deze nog vol met spullen dan kunnen we ons werk niet naar behoren uitvoeren en zijn we genoodzaakt een andere dag terug te komen. Deze stagnatie dag berekenen wij wel door aan de klant. Hiervan zijn de kosten 400 incl de btw.

5.4 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de ruys-stukadoors.nl tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. ruys-stukadoors.nl geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied.

– Parkeergelegenheid voor de deur (Indien sprake van parkeertarief worden kosten doorberekend aan de klant)

 – Woonhuis of hoofdingang appartementencomplex binnen 5 meter bereikbaar voor onze bus in verband met uit en inladen.

– Flat of appartement dient bereikbaar te zijn met lift.

– Stuc-/gipsplaten recht geplaatst en solide vastgeschroefd (zonder uitstekende schroeven en volgens de richtlijnen. Bij het verkeerd monteren kan het plafond gaan doorhangen.

– Op wanden/plafonds dienen thermostaat, trapleuningen, schroeven, radiatoren, lampen, rookmelders etc. geheel verwijderd te zijn. Indien verwijderen niet mogelijk bij thermostaat graag volledig vast laten zitten, niet los laten hangen.

– Woning droog en goed geventileerd. 

– Werken op hoogte 

De klant of aannemer dient ervoor te zorgen dat Ruys-Stukadoor veilig op hoogte kan werken. Hierbij moet rekening worden gehouden met zaken zoals een toegankelijk trapgat en moeilijk bereikbare locaties. De klant of aannemer dient tevens te voorzien in de nodige steigers en andere benodigde faciliteiten om werk op hoogte mogelijk te maken. Indien gewenst kan Ruys-Stukadoors in overleg deze voorbereidingen regelen, waarbij de extra kosten voor rekening komen van de aannemer of klant. Deze kosten zullen afzonderlijk worden vermeld op een factuur.

  • Decoratief stucwerk/Exclusief stucwerk

Voor decoratief stucwerk maken we gebruik van voorbeelden en kleursamples. Het is mogelijk dat de uiteindelijke kleur en print enigszins afwijkt van deze samples. In geval van discussie hierover kan Ruys-Stukadoors niet verantwoordelijk worden gehouden. We raden na het aanbrengen van het decoraties/exclusief stucwerk ook altijd het schoonmaakmiddel aan wat hiervoor moet worden toegepast. Gaat de klant met chemische middelen en of zeep aan de slag wat het stucwerk kan aantasten. Dan vervalt de garantie.

5.5 Indien de opdrachtgever een of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

5.6 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
· Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
· Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
· Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
· Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, een en ander onverlet de adviezen van ruys-stukadoors.nl op grond van artikel 4 lid 4.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht en annuleren

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij ruys-stukadoors.nl ervoor zorgdraagt dat zulks in beginsel mondeling en via de mail wordt vastgelegd. Doormiddel van een offerte met het uit te voeren werk.  Indien meer werkzaamheden verricht dienen te worden, zijn hieraan extra kosten verbonden. En wordt hier een nieuwe offerte voor gemaakt. Annuleren dient drie maanden voor aanvang te worden gemeld hiervoor zijn de kosten 50% Ook voor en kortere afspraken met ondertekening van de offerte zijn deze kosten 50%. Indien opdrachtgever besluit deels werkzaamheden die vermeld staan in de offerte uit te laten voeren door een andere partij dan blijven de kosten die ruys-stukadoors heeft vermeld op offerte van kracht en dienen deze kosten alsnog aan ruys-stukadoor de worden voldaan.

Artikel 7 Onvoorziene complicaties

7.1 Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet ruys-stukadoors.nl indien hiervan op de hoogte zo spoedig mogelijk melding aan de opdrachtgever.

7.2 Indien ruys-stukadoors.nl de opdrachtgever niet kan bereiken, dient ruys-stukadoors.nl het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist. Bij onderbreking van de werkzaamheden ontstaat er geen vrijwaring aangaande de betalingsverplichtingen van opdrachtgever.

7.3 Eventuele extra kosten, die ruys-stukadoors.nl moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

7.4 Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meerwerk opdragen.

7.5 Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

7.6 Ruys-stukadoors kan ten alle tijden de klus teruggeven aan de klant of opdrachtgever. Mocht dit voorvallen dan hebben de partijen niets meer van elkaar te vorderen qua gelden.

Artikel 8 Oplevering

8.1 Na voltooiing van het werk nodigt ruys-stukadoors.nl de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. Door middel van een opleverlijst. Na ondertekening kunnen er aan deze lijst geen rechten en of plichten meer worden ontleend. Ontstaat er na oplevering nog eventuele schade of heeft de klant na het ondertekenen van de opleverlijst nog punten. Dan wordt dit na beoordeling van ruys-stukadoors gezien als meerwerk. Hier wordt eerst weer een nieuwe offerte voor gemaakt en na ondertekening wordt klant ingepland. Deze kosten zijn vanzelfsprekend ook weer voor klant.ruys-stukadoors heeft een overeenkomst met opdrachtgever. Opmerkingen van derden van  bijvoorbeeld Schilder, Timmerman, Keukenmonteur, familieden enz wordt door ruys geen actie op ondernomen. Omdat dit niets te maken heeft met opdrachtgever.

8.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door ruys-stukadoors.nl dienen te worden hersteld, zal het ruys-stukadoors.nl deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van het ruys-stukadoors.nl vallen.

IV Betaling

Artikel 9 Vooruitbetaling

9.1 ruys-stukadoors.nl is gerechtigd voorafgaand van de werkzaamheden 50% van het totale factuurbedrag te verlangen. Halverwege nog eens 25% en na afloop van de werkzaamheden het resterende bedrag, inclusief het eventuele meerwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene kosten. Bij achterblijven van betaling zullen wij onze werkzaamheden staken.

9.2 ruys-stukadoors.nl kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.

Artikel 10 Betaling in termijnen

10.1 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening.

Artikel 11 Eindafrekening

11.1 ruys-stukadoors.nl zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel na de oplevering doen toekomen.

11.2 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario e.d.).

11.3 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele meerwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.

11.4 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.

11.5 Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 12 Niet nakomen betalingsverplichting

12.1 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt ruys-stukadoors.nl na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 11 lid 5) een betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

12.2 Over betaling die niet tijdig is verricht, kan ruys-stukadoors.nl rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 11 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW.

12.3 ruys-stukadoors.nl is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien ruys-stukadoors.nl hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever.

12.4 Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 lid 1, in gebreke blijft, is ruys-stukadoors.nl gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en 7 dagen zijn verlopen na ontvangst van die ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van ruys-stukadoors op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

12.5 ruys-stukadoors.nl blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

V Aansprakelijkheid

Artikel 13 aansprakelijkheid

13.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan het werk door schuld of toedoen van opdrachtgever dan wel derden waarvoor hij verantwoordelijk is.

13.2 In overige gevallen zijn wij slechts aansprakelijk voor schade waarvan opdrachtgever bewijst dat het ontstaan aan onze schuld, dan wel die van onze medewerkers, werknemers of vertegenwoordigers te wijten is.

13.4 Schade, bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst komt niet voor vergoeding in aanmerking.

13.5 Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dit artikel is beperkt tot het bedrag waarvoor wij tegen dergelijke schade verzekerd zijn.

13.6 Voor zover deze beperking in rechte als onredelijk bezwarend mocht worden aangemerkt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot schade aan eigendommen van de opdrachtgever en letselschade, uitgezonderd de daardoor gederfde winst en verminderde opbrengst. Degene die schade opzettelijk of bewust roekeloos heeft veroorzaakt kan geen beroep doen op enig beding tot beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden.

13.7 Opdrachtgever vrijwaart ons voor aansprakelijkheid van industriële eigendom in de ruimste zin van het woord.

13.8 Door ons gegevens adviezen zijn geheel vrijblijvend. Zij zullen nimmer tot enige aansprakelijkheid onzerzijds kunnen leiden.

Artikel 14 slotbepaling

14.1 Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Daarnaast is het verboden deze algemene bepalingen te kopiëren voor gebruik op website of andere media en sociale kanalen.

14.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Almere .http://www.ruys-stukadoors.nl en zijn het laatst bijgewerkt op 1 mei 2024

Chat openen
👋 Korte vraag? stel hem hier